گروه‌ها

آخرین گروه‌ها

 • شنبه 25 مرداد 1393 17:54:03 - مدیریت محسن خان
  عکسهای جالب با هر موضوعی رو تو این گروه به اشتراک بزارین (قوانین سایت رعایت شود)
 • يکشنبه 18 اسفند 1392 13:29:15 - مدیریت سيد جعفر هاشمی
  كساني كه مي خواهند ياران واقعي امام زمان (عج) باشند ، بايد از سلامتي كامل روحي و رواني برخوردار باشند ؛ بايد فكر سالم داشته باشند و لازمه ي آن تني سالم است ... منتظريم تا امام زمان بياد؟! من ميگم ما بايد بريم پيش امام زمان!!!؟ ياران يار يا علي ...
 • چهار شنبه 14 اسفند 1392 19:19:13 - مدیریت **حسنا **
  «ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﻔﺎﻗﯽ آرام آرام در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آرام آرام رخ ﻧﻤﯽ داد، ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دارد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد آدم ھﻢ دﺳﺘﯽ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آن ﭼﻪ در ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ در ﮐﺮﺑﻼ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ھﻢ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ...»
 • ۱۱ عضو مدیریت توسط محسن خان
  عکسهای جالب با هر موضوعی رو تو این گروه به اشتراک بزارین
  (قوانین سایت رعایت شود)
 • ۱۰ عضو مدیریت توسط سيد جعفر هاشمی
  كساني كه مي خواهند ياران واقعي امام زمان (عج)
  باشند ، بايد از سلامتي كامل روحي و رواني برخوردار باشند ؛ بايد فكر سالم داشته باشند و لازمه ي آن تني سالم است ...
  منتظريم تا امام زمان بياد؟!
  من ميگم ما بايد بريم پيش امام زمان!!!؟
  ياران يار يا علي ...
 • ۸ عضو مدیریت توسط **حسنا **
  «ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﻔﺎﻗﯽ آرام آرام در زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
  آرام آرام رخ ﻧﻤﯽ داد، ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽ ﮐﺮد. اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﮕﺎھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دارد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد آدم ھﻢ دﺳﺘﯽ در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آن ﭼﻪ در ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ
  در؛ ...ادامه
 • ۳ عضو مدیریت توسط رضا عباسیان
  چشم بد دور ، عمرتان بسیار ........
 • ۱ عضو مدیریت توسط شبنم شبنم
  *لاغری هدف ماست*
 • ۱ عضو مدیریت توسط شبنم شبنم
  *لاغری هدف ماست.*
 • ۲۶ عضو مدیریت توسط **حسنا **
  باید به سبک زندگی اهمیت دهیم !!!!!
 • ۷ عضو مدیریت توسط **حسنا **
  حضور والدین به همراه فرزندان الزامی است :)